Almen døgnrehabilitering

Almene rehabiliteringsophold

Visitation til tilbuddet:

For at komme på alment rehabiliteringsophold skal du bevilges et ophold.

Hvis du er over 65 år visiteres du via Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udskrivningskoordination efter et hospitalsophold. Alternativt kan du visiteres af den lokale hjemmeplejevisitation.

Hvis du er under 65 år visiteres du via Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation.

Formål

Rehabiliteringsopholdet ligger ofte i forlængelse af et hospitalsophold, hvor det ikke er muligt for dig at komme direkte tilbage til din bolig.

Formålet er at genvinde tabte de færdigheder, så det atter er muligt at bo i eget hjem.

Hvis det ikke er muligt at genvinde det tidligere funktionsniveau, rettes indsatsen mod at opøve alternative strategier og løsninger for at opnå en tilfredsstillende hverdag.

Et rehabiliteringsophold er som udgangspunkt på 28 dage, hvorefter rehabiliteringen fortsætter i eget hjem i samarbejde med f.eks. hjemmepleje eller det kommunale træningscenter.

 

Typisk forløb

I starten af opholdet foretages sygeplejefaglig vurdering og ergo- og /eller fysioterapeutisk undersøgelse og der afholdes en indflytningssamtale. Her deltager du sammen med tværfagligt personale og evt. dine pårørende. På mødet aftales fælles, konkrete mål for opholdet.

Der udarbejdes en individuel plan, der løbende evalueres og revideres i samarbejde med dig.

De konkrete træningstilbud planlægges i forhold til, hvad der vurderes relevant og i overensstemmelse med de aftalte mål.

Rehabilitering er en indsats, der forløber over hele døgnet, og hvor det er meget vigtigt, at du selv er så aktiv som overhovedet muligt. Det gælder for personlige aktiviteter som påklædning, hygiejne osv., men også i huslige aktiviteter som oprydning, sengeredning eller andet i boligen eller f.eks. borddækning i de fælles opholdsrum. Alle disse aktiviteter kan være en del af din træning.

Derudover kan din plan indeholde træning på hold, individuel træning og selvtræning.

Op til udskrivelse herfra vurderes det, om der er behov for hjemmehjælp eller yderligere træning, hjælpemidler eller boligændringer.

Det kan blive aktuelt at du sammen med en ergo- eller fysioterapeut kommer på et kort besøg hjemme, for at afdække behovet for hjælpemidler eller boligændringer.

Hvis det vurderes, at du vil have behov for en anden bolig, f.eks. en ældre eller handicapegnet bolig eller plejehjem, vil vi under opholdet hjælpe dig med at ansøge om dette.

Egen betaling

Der er en egen betaling på døgnopholdet på 128 kr. pr. døgn, prisen dækker udgifter til mad, vask, rengøring og evt. sygeplejeartikler.