Ambulant neurologisk genoptræning

Ambulant neurologisk genoptræning

Ambulant træning

Er målrettet til borgere, der udskrives fra hospitalet til hjemmet efter en neurologisk skade eller sygdom. Det kan typisk være blodpropper eller blødninger i hjernen, skader efter slag, iltmangel, operation i hjernen eller forskellige typer af sygdomme i hjernen.

Træningen varetages af fysio- og ergoterapeuter med særlig viden og erfaring på det neurologiske område.

 

Visitering til tilbuddet

For at modtage genoptræning i det ambulante tilbud, skal du have fast adresse i Københavns Kommune.

Hospitalet udarbejder en genoptræningsplan (GOP) efter Sundhedsloven, når du udskrives fra hospitalet efter en neurologisk skade eller sygdom.

Genoptræningsplanen sendes automatisk til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens myndighedsafdeling, der vurderer sagen og videresender de relevante oplysninger til os.

 

Ventetidsgaranti

Du vil, senest 5 hverdage efter genoptræningsplanen er modtaget i kommunen modtage et brev i din e-boks med indkaldelse til træning. Det første møde her vil være planlagt til senest 15 hverdage efter at genoptræningsplanen er modtaget.

 

Formål

Formålet med træningsindsatsen er at støtte dig, der er ramt af neurologisk sygdom eller skade, til at genvinde tabte færdigheder.

Når det ikke er muligt at genvinde det tidligere funktionsniveau, rettes træningsindsatsen mod at opøve alternative strategier og løsninger for at opnå en tilfredsstillende hverdag.

 

Typisk forløb

Træningen er tidsbegrænset og ved første træning foretages en ergo- eller fysioterapeutisk vurdering. Du og terapeuten, sætter sammen mål og plan for træningsforløbet.

Træningen foregår ofte som en kombination af individuel træning og holdtræning.

Træningsplanen aftales individuelt og vil typisk foregå 2-3 gange ugentligt og vare en times tid.

Når forløbet er slut evaluerer du og terapeut, og egen læge informeres om forløbet.

Du vil blive vejledt i, hvordan du selv kan vedligeholde dine opnåede resultater og om der evt. skal inddrages andre tilbud efter afslutning på forløbet.

 

Eksempler på træningsindhold

Træningen vil altid planlægges i forhold til din særlige situation og i samarbejde med dig og evt. med inddragelse af dine pårørende.

Der kan f.eks. trænes:

-gang og trappegang

-udendørs færden; gang, cykling eller offentlige transportmidler

-daglige aktiviteter og funktioner

-forflytninger

-styrke, udholdenhed og kondition

-koordination og balance

-ansigts-, mund- og svælgfunktioner i forbindelse med spiseproblematikker

-hukommelse, overblik, planlægning og strukturering

Træningen kan finde sted på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret, i dit hjem eller i nærmiljøet.

For at opnå de aftalte mål, er det nødvendigt, at du også træner hjemme på egen hånd. Instruktion i selvtræning er en integreret del af træningstilbuddet.

Udover selve træningen kan vi evt. hjælpe med

-afklaring af behov for hjælpemidler og bandager samt hjælp til ansøgning om disse

-instruktion i selvtræning både under og efter forløbet

-rådgivning og vejledning af pårørende samt andre faggrupper

-rådgivning om mulige fritidsaktiviteter eller dagtilbud

-rådgivning om andre tilbud vedrørende sundhedsfremme som kost, rygning, motion

-vejledning til at kontakte andre støtte- eller behandlingsinstanser.

 

Kørsel

Der er mulighed for at få bevilget kørsel til og fra træningen, hvis du ikke kan transportere dig på egen hånd.