Døgnrehabilitering for borgere med hjerneskade

Rehabiliteringsophold

Visitation til tilbuddet:

For at komme i betragtning til et rehabiliteringsophold skal dette bevilges.

Hvis du er over 65 år visiteres du via Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udskrivningskoordination efter dit hospitalsophold. Alternativt kan du visiteres af den lokale hjemmeplejevisitation.

Hvis du er under 65 år visiteres du via Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation efter dit hospitalsophold. 

 

Formål

Rehabiliteringsopholdet ligger ofte i forlængelse af et hospitalsophold, hvor det ikke er muligt for dig at komme direkte tilbage til din bolig.

Formålet er at genvinde de tabte færdigheder, så det igen er muligt at bo i eget hjem.

Hvis det ikke er muligt at genvinde det tidligere funktionsniveau, rettes indsatsen mod at opøve alternative strategier og løsninger for at opnå en tilfredsstillende hverdag.

Et rehabiliteringsopholdstrækker sig som udgangspunkt på 28 dage. Efter udskrivelsen fra os fortsætter rehabiliteringen i samarbejde med f.eks. hjemmepleje, eller det ambulante tilbud, som er specialister indenfor træning af borgere med hjerneskade. 

 

Typisk forløb

I starten af opholdet foretages sygeplejefaglig vurdering og ergo- og /eller fysioterapeutisk undersøgelse og der afholdes en indlæggelsessamtale. Her deltager du sammen med det tværfaglige personale og evtuelt dine pårørende hvis du ønsker dette. På mødet aftales fælles, konkrete mål for opholdet.

Der udarbejdes en individuel plan, der løbende evalueres og revideres i samarbejde med dig.

De konkrete træningstilbud planlægges i forhold til, hvad vi i samabejde vurderer relevant og i overensstemmelse med de aftalte mål.

Rehabilitering er en indsats, der forløber over hele døgnet, og hvor det er meget vigtigt, at du selv er så aktiv som muligt. Det gælder for personlige aktiviteter som påklædning, bad osv., men også i huslige aktiviteter som oprydning, sengeredning eller andet i boligen eller f.eks. borddækning i de fælles opholdsrum. Alle disse aktiviteter kan være en del af din træning – ligesom det er vigtigt at overholde planlagte hvil i løbet af dagen.

Derudover kan din plan indeholde træning på hold, individuel træning og selvtræning.

Når udskrivelsen nærmer sig vurderer vi sammen, om du har behov for hjemmehjælp eller yderligere træning, hjælpemidler eller boligændringer.

Det kan blive aktuelt, at du sammen med en ergo- eller fysioterapeut kommer på et kortere besøg hjemme, for at afdække behovet for hjælpemidler eller boligændringer.

Hvis det vurderes, at du vil have behov for en anden bolig, som ældre eller handicapegnet bolig eller plejehjem, vil vi under opholdet hjælpe dig med at ansøge om dette.

 

Særligt for mennesker med erhvervet hjerneskade                                                                                                                                                                                              

Når du har fået en erhvervet hjerneskade eller anden neurologisk sygdom vil du ofte have brug for flere forskellige typer af indsatser.

Der kan være fysiske problemer som lammelser, balanceproblemer eller andet, der gør det svært for dig at færdes sikkert.

Ofte har man også problemer med eksempelvis nedsat hukommelse, manglende overblik og nedsat koncentrationsevne, der kan gøre det svært for dig at klare hverdagen.

Den tværfagligepersonalegruppe består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, der hjælper dig med at træne med at genvinde de tabte eller påvirkede funktioner.

Personalet  har særlig viden og erfaring med det neurologiske område og bliver superviseret af vores neuropsykolog og neurolog.

Du vil, hvis det vurderes nødvendigt, evt. selv kunne mødes med neuropsykologen til en supplerende samtale eller undersøgelse, der kan understøtte dit rehabiliteringsophold.

 

Samarbejde med talepædagoger

Hvis du i forbindelse med din skade har fået problemer med at tale eller forstå dine omgivelser, har du mulighed for at få undervisning af en talepædagog fra Center for Specialundervisning for Voksne, i daglig tale CSV.

Vi har et tæt samarbejde med CSV, der blandt andet har to medarbejdere, som ofte har gang her på Hjerneskade og Rehabiliteringscentret.

Egen betaling

Der er en egen betaling på døgnopholdet på 128 kr. pr. døgn, prisen dækker udgifter til mad, vask, rengøring og evt. sygeplejeartikler.