Til fagfolk

Relevante informationer til fagfolk.

Den neurologiske målgruppe:

På neurologisk døgnrehabilitering og ambulant genoptræning modtages borgere med folkeregisteradresse i Københavns Kommune og som har en Genoptræningsplan (GOP) på avanceret niveau og med neurologisk sigte.

GOP'en modtages og vurderes i Sundhedsforvaltningens myndighedsafdeling og sendes herefter til Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret.

Den almene målgruppe:

Til de almene døgnrehabiliteringspladser kan man visiteres ad forskellige veje:

  • I forlængelse af hospitalsindlæggelse via Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udskrivningsvisitatorer (borgere over 65 år) med en genoptræningsforløb efter Sundhedsloven
  • Af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens lokale visitator til et genoptræningsforløb efter Lov om Social Service – enten fra hjemmet eller efter hospitalsindlæggelse (borgere over 65 år)
  • Af Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation (borgere under 65 år)

 

Personalesammensætning:

Personalet er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, ernæringsfagligt og teknisk personale.

Der er ligeledes ansat en neuropsykolog, der har sin primære funktion i forhold til screening af borgere, enkelte afklarende samtaler samt vejledning og supervision af personalet. 

Der er et tæt samarbejde med Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), der leverer den logopædiske indsats samt specialundervisning.

 

Døgnrehabilitering

Døgnrehabiliteringsforløb er i sit udgangspunkt maximalt 28 dage, men kan forlænges, hvor det vurderes nødvendigt. Der er en egenbetaling på 128 kr. i døgnet (takst for 2017), der dækker kost, rengøring, vask m.m. Taksten reguleres årligt.

Den rehabiliterende indsats varetages af det tværfaglige personale, dels individuelt, dels på hold, når det er muligt. Vi har stort fokus på borgerens egen indsats og motivation.

Ved opholdets afslutning samarbejder vi med de visiterende myndigheder om evt. nødvendige fortsatte foranstaltninger og indsatser. Der kan foretages udskrivningsbetingede hjemmebesøg med efterfølgende hjælp til ansøgning om nødvendige hjælpemidler eller boligændringer.

Den ambulante genoptræning

Varetages af ergo- og fysioterapeuter med særlig neurologisk viden og erfaring.

Træningen foregår primært her på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret, men kan i særlige tilfælde også ydes i hjemmet eller nærområdet.

Det er muligt at få genoptræning iht. Sundhedsloven i en begrænset periode – vi yder ikke træning efter serviceloven, hvor der må henvises til den lokale visitation og træningscenter.

Træningsforløb tilrettelægges individuelt, og består som oftest både af individuel træning og træning på hold. Ved forløbets afslutning vejledes borgeren i, hvordan denne kan fortsætte sin vedligeholdende træning og bevare sit funktionsniveau.

Der kan ydes kørselsordning til borgere, der ikke kan transportere sig selv.